เอเชีย เวลท์ ผิด 4 กระทง ก.ล.ต.ลงดาบ ปรับรวม 5,295,000 บาท

สำนักงาน ก.ล.ต. ลงโทษปรับ บล.เอเชีย เวลท์ กระทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 4 มาตรา เปรียบเทียบปรับรวม 5,295,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปรียบเทียบปรับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ในความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์แลตลาดหลักทรัพย์ รวม 4 กรณีด้วยกัน คิดเป็นมูลค่าเปรียบเทียบปรับรวม 5,295,000 บาท

โดยกรณีแรกคำสั่งเปรียบเทียบที่ 9/2566 ปรับเป็นเงิน 2,110,000 บาท จากความผิดตามมาตรา 98(3)
จากการที่ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บล.เอเชีย เวลท์ กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการเอาเปรียบลูกค้าตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีระบบงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องไม่มีประสิทธิภาพ

กรณีที่ 2 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 9/2566 โดยปรับเป็นเงิน 582,000 บาท ความผิดตามมาตรา 97 จากการที่ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บล.เอเชีย เวลท์ ในฐานะบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

การเงิน เอเชีย เวลท์ ผิด 4 กระทง

กรณีที่ 3 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 9/2566 โดยปรับเป็นเงิน 1,086,000 บาท จากการทำผิดตามมาตรา 109 โดยระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บล. เอเชีย เวลท์ ในฐานะบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ได้รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) เมื่อ บล. เอเชีย เวลท์ มี NC เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.5 เท่าของ NC ขั้นต่ำที่ บล. เอเชีย เวลท์ ต้องดำรงไว้ และนำส่งรายงานการดำรง NC รายเดือนต่อสำนักงานไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

และกรณีที่ 4 มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 9/2566 โดยปรับเป็นเงิน 1,517,000 บาท ความผิดตามมาตรา 141 จากการที่ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บล. เอเชีย เวลท์ ในฐานะบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ได้จัดทำและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด และไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในกรณีที่ไม่สามารถดำรง NC ได้ตามที่ประกาศกำหนด

ข่าวการเงินแนะนำ>>>>กรมบัญชีกลางเร่งแก้กฎหมายลดคดีอุทธรณ์ลงทุนภาครัฐ