เช็กเงื่อนไข ทหารกู้เงินออมสินได้มากถึง 5 ล้านบาท ใช้ชำระหนี้เก่า-ทุนเสริมอาชีพ

เช็กเงื่อนไข ทหารกู้เงินออมสินได้มากถึง 5 ล้านบาท ใช้ชำระหนี้เก่า-ทุนเสริมอาชีพ

การเงิน

ทหารกู้เงินออมสินได้มากถึง 5 ล้านบาท กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อนำไปชำระหนี้เก่า และลงทุนเสริมเพิ่มอาชีพ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน มีสินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ โครงการสินเชื่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการทหาร ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างวินัยทางการออม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มภายในองค์กร

คุณสมบัติกลุ่ม

 • มีสมาชิกเป็นข้าราชการทหาร ซึ่งอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน จำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป รวมตัวกัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • มีคณะกรรมการบริหาร
 • มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน กำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของกลุ่มใหญ่อย่างชัดเจน
 • มีเงินกองทุนสำรองภายในกลุ่มจากการออมร่วมกันของสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • มีแนวทาง/มาตรการ/วิธีการ/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้น
 • ได้รับอนุมัติจากกองทัพให้เข้าร่วมโครงการได้
 • ทั้งนี้ สมาชิกออมเงินสัจจะเข้ากองทุนสำรองของกลุ่มใหญ่ จำนวนเท่ากันทุกเดือน โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมการรับฝากของสมาชิก

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการกับธนาคารและผ่านการคัดเลือกจากกลุ่ม
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา ดังนี้
  • ไม่เกิน 65 ปี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
  • เกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและมีทายาทที่มีรายได้แน่นอนเป็นผู้กู้ร่วม
 • ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

 • เพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิม ยกเว้น กรณีชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและขอใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยต่อเนื่องจากสถาบันการเงินเดิม
 • เพื่อการลงทุนเสริมเพิ่มอาชีพ โดยมีแผนงานโครงการลงทุนและได้รับการรับรองโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • ทั้งนี้ กรณีกู้บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • บุคคลค้ำประกัน ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกิน 70 ปี กรณีมีทายาทกู้ร่วม)

อัตราดอกเบี้ย

 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันการกู้เงิน

บุคคลค้ำประกัน

กรณีทำประกัน

 • เป็นข้าราชการทหาร ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มย่อย
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มย่อยมากกว่า 1 กลุ่ม
 • สมาชิกในกลุ่มย่อยผู้ค้ำประกันซึ่งกันและกันทั้งนี้ จำนวนสมาชิกในกลุ่มย่อยที่เป็นผู้ค้ำประกันต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 4 คน และผู้ค้ำประกัน 1 คนไม่ควรค้ำประกันเกินจำนวน 9 คน

กรณีไม่ทำประกัน

ให้มีผู้ค้ำประกันเพิ่ม โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นข้าราชการทหาร ที่ไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มใหญ่เดียวกัน หรือกลุ่มอื่น และปัจจุบันไม่เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา
 • ต้องไม่ใช่คู่สมรสของผู้กู้
 • ต้องมีหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยจ่ายเงินเดือนเดียวกับผู้กู้
 • จำนวนผู้ค้ำประกัน
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวนผู้ค้ำประกัน 1 คน
  • วงเงินกู้เกินกว่า 1-2 ล้านบาท จำนวนผู้ค้ำประกัน 2 คน
  • วงเงินกู้เกิน 2-3 ล้านบาท จำนวนผู้ค้ำประกัน 3 คน

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงิน และหรือไม่เกิน 100% ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่า
 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินห้องชุด

กรณีกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีบุคคลค้ำประกันร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีบุคคลค้ำประกัน ไม่ว่าผู้กู้จะขอกู้ในส่วนของวงเงินให้กู้กรณีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ก็ตาม

จำนวนเงินผ่อนชำระ

 • ให้กำหนดเงินผ่อนชำระไม่เกิน 70% ของเงินเดือนที่ได้รับตามบัญชีเงินเดือน (ไม่รวมเงินได้อื่น)

เงื่อนไขการชำระเงินกู้

 • หน่วยจ่ายเงินเดือนหักเงินเดือน และเงินได้อื่นที่ได้รับจากทางราชการ นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน

เงินสนับสนุนพิเศษ

 • ธนาคารจะจ่ายเงินสนับสนุนพิเศษให้กลุ่มใหญ่ที่มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ในอัตราร้อยละ 1.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ เมื่อธนาคารรับชำระครบ 12 งวด และกลุ่มใหญ่ที่มีคุณสมบัติดังนี้
  • สมาชิกออมเงินเข้ากองทุนอย่างสม่ำเสมอ
  • เงินกองทุนเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  • สมาชิกทุกรายในกลุ่มใหญ่ชำระหนี้ครบ 12 งวด (ไม่มีหนี้ค้างชำระ)

เอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้

เอกสารส่วนบุคคลของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน
 • ต้นฉบับหลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้ เช่น หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ หนังสือรับรองยอดหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงิน ฯลฯ
 • โครงการการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (ถ้ามี)

กรณีใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน
 • แบบแปลนอาคาร (ถ้ามี)/ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดินอันเป็นมูลหนี้จำนองเดิม
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน

กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

 • สำเนาสมุดฝากเงินออมสิน
 • สำเนาสลากออมสินพิเศษ

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีผู้กู้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือปิดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันทำสัญญากู้เงิน ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินต้นคงเหลือตามสัญญากู้เงิน ยกเว้น การปิดบัญชีหรือไถ่ถอนจำนองเพื่อไปใช้บริการสินเชื่ออื่นของธนาคารออมสิน
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เงื่อนไขอื่น

 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด